wtorek, 17 marca 2009

Kiel diri - ankoraŭfoje

Jen alia ekzemplo de laŭtema vortaro – la ĉapitron “Libro – legi” mi publikigis antaŭ 20 jaroj en la magazino “Pola esperantisto”.

La tutan libron vi povas trovi en la katalogo de UEA.

stilo styl
klara jasny, klarowny
glata gładki
natura naturalny
lapidara lapidarny
flua płynny, potoczysty
rigida sztywny
populara popularny
pitoreska obrazowy, malowniczy
elokventa elokwentny, krasomówczy
originala oryginalny
seka suchy
familiara familiarny, poufały
telegrafa telegraficzny
konciza zwięzły
lakona lakoniczny
pompa napuszony, pompatyczny
stilon poluri wygładzać styl
stilon rafini rafinować
stilon glatigi wygładzać
stilon novigi odnawiać, unowocześniać
stilaj malglataĵoj stylistyczne chropowatości
unuformeco de la stilo jednorodność stylu
figurriĉa stilo styl bogaty w przenośnie, obrazowy
doni reliefon al sia stilo wycyzelować swój styl
teksto farĉita per ŝablonaj, gurditaj, banalaj esprimoj tekst nafaszerowany szablonowymi, bezmyślnymi, banalnymi wyrażeniami.
kliŝoj klisze, schematy
trivitaj metaforoj wytarte metafory
nuanco de stilo niuans stylu
pika originaleco de la stilo ostra, pikantna oryginalność stylu
stillerta verkisto pisarz o zręcznym stylu, o dobrym warsztacie
Klareco estas la distingo (marko) de bona stilo. Jasność jest wyróżnikiem (oznaką) dobrego stylu.
bele tornita frazo dobrze "utoczone" zdanie
kultismo (afekta, rafinita prilaboro de la stilo) kultyzm (afektowane, wyrafinowane opracowanie stylu)
Admiru la nudecon de lia stilo. Podziwiaj jasność jego stylu.
La noveco de tiu stilo ne kompensas ĝian malbelecon. Nowatorstwo tego stylu nie kompensuje jego brzydoty.
La pompo de la stilo ne sufiĉas por kaŝi la senhavecon de la verko. Napuszoność stylu nie wystarcza, aby ukryć beztreściowośĉ dzieła.
verko dzieło, praca
romano powieść
aventura przygodowa
detektiva detektywistyczna
sciencfikcia science-fiction
drama dramatopisarska
komedia komediowa
romaneska sentymentalna
fantasta fantastyczna
enuiga nudziarska
nigra czarna
malserioza lekka, niepoważna
instrua oświatowa
simpla intrigo prosta intryga
malsimpla intrigo skomplikowana intryga
pornografio pornografia
lasi liberan flugon al sia fantazio popuścić wodze fantazji
La fono de la romano estas Nederlando. Tłem powieści jest Holandia.
ĉerpi materialon el ies verko zaczerpnąć materiał z czyjegoś dzieła
plagiati dokonać plagiatu
rebaki la tutan verkon przerobić całe dzieło
Tio estas frukto de lia unuatempa verkado. Jest to owoc jego wczesnej twórczości.
Li rakontis pecon el siaj bubaj jaroj. Opowiedział obrazki ze swych szczeniących lat.
honorarioj de aŭtoro de libro honorarium autora książki
rezigni la aŭtorrajton zrezygnować z praw autorskich
jurisprudenco pri aŭtora proprieto orzecznictwo w sprawie intelektualnej własności autora
rajto de aŭtoreco prawo autorskie, prawo autorstwa
dediĉi libron al iu zadedykować komuś książkę
omaĝi al iu per dediĉo de libro złożyć komuś hołd zadedykowaniem książki
malkonfesi verkon nie przyznawać sie do autorstwa, zaprzeć sie autorstwa
kopii laŭ originala manuskripto skopiować z pierwotnego rękopisu
libro książka
manuskripto prespreta maszynopis (rękopis) gotowy do druku
libro broŝurita książka broszurowana
libro lede bindita książka oprawna w skórę
ĵaketo obwoluta
dorso de libro grzbiet książki
luksa eldono wydanie luksusowe
eldono kun notoj wydanie z przypisami
definitiva eldono wydanie ostateczne
elĉerpita eldono wydanie wyczerpane
libro dividita en 30 ĉapitroj książka podzielona na 30 rozdziałów
tabelo de enhavo spis treści
la libra merkato rynek książki
bibliofilo bibliofil
ekslibriso ekslibris
libro de eleganta tipografio książka o ładnym druku
vinjeto winieta
formato format
libro en plej granda formato książka w największym formacie
formato de 14 per 20 centimetroj format 14 na 20 cm
oktavo ósemka
kvarto czwórka
legi libron czytać książkę
leginda libro książka warta przeczytania
renkonti plaĉon ĉe la legantoj spodobać się czytelnikom
legi libron per unu spiro przeczytać książkę jednym tchem
papilie tralegi libron przeczytać powierzchownie, przekartkowaĉ
transsalti tutajn liniojn przeskakiwać całe wiersze
transsalti la paĝojn de priskribo przeskakiwać strony z przypisami
paĝosigno paginacja
diĝesto wyciąg, streszczenie
verkoj de grandaj pensistoj książki wielkich myślicieli
narkota legaĵo narkotyczne czytadło, coś, co czyta się jak w transie
senti naŭzon ĉe la legado odczuwać mdłości przy czytaniu
Ne ofendu la orelojn de viaj junaj legantoj. Nie obrażaj uszu twych młodych czytelników.
malvigliĝo de la legemo osłabienie skłonności do czytania
biblioteko prunta wypożyczalnia
biblioteko konsulta biblioteka doradcza, konsultacyjna
biblioteko rondiranta biblioteka krążąca, bibliobus
biblioteko referenca biblioteka konsultacyjna
provizi bibliotekon per binditaj libroj zaopatrzyć bibliotekę w oprawne książki
inkunablo inkunabuł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz